1. Schorsing en verwijdering

Time out, schorsing en verwijdering van een leerling.
Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen en verwijderen van leerlingen te promoten, maar om duidelijkheid te scheppen naar alle partijen en in geval van nood de juiste procedure te volgen.
We kunnen grofweg twee situaties onderscheiden waarin uiteindelijk een verwijdering zou kunnen plaatsvinden. Dat kan vanwege wangedrag als disciplinaire maatregel (zie kort stappenplan hieronder) maar ook vanwege handelingsverlegenheid van de school. Verwijdering om deze reden is een ordemaatregel.
Hieraan is een traject van signaleren, remediëren en evalueren o.l.v. leerkracht en IB-er aan vooraf gegaan. Ook kan externe hulp betrokken worden van GGD, schoolbegeleiding, CJG, Ambulante Begeleiding en andere externe ondersteuners.

Wat te doen met een kind dat zich ernstig misdraagt?

Stap 1:
Bij een ernstig incident is het belangrijk om direct het kind uit de klas te halen. Als het kind weer gewoon terug in de klas gaat, is het later niet waarschijnlijk dat een eventuele schorsing verdedigd kan worden. De leerkracht heeft het immers weer gered met het kind. Na een ernstig incident gaat het kind onder toezicht direct ergens anders werken. Verder gaat de leerkracht het gesprek met het kind aan en geeft een straf die past in de lijn van de school. De leerkracht informeert de ouders dezelfde dag.

Stap 2:
De leerkracht:
De leerkracht gaat (eventueel samen met de IB-er) het gesprek met de ouders aan om samen te werken aan gedragsverbetering van de leerling. De directeur wordt erbij betrokken als de ouders het niet eens zijn met de straf of niet achter de school/leerkracht lijken te staan.

De directeur:
De directeur spant er zich voor in dat de ouders hun emotie kwijt kunnen en dat de zorg over het gedrag van het kind gezamenlijk gedragen wordt. De directeur besluit dat de leerling een time out krijgt en hij/zij informeert daar de ouders over. Direct wordt er een evaluatiegesprek gepland met de ouders. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de time out en een kopie van het beleid rondom Schorsen en Verwijderen (VCO-breed)
 

Stap 3:

Binnen de regels van het protocol stelt de directeur aan het Bevoegd Gezag voor dat het kind geschorst wordt. Het Bevoegd Gezag informeert de ouders daarover schriftelijk. Direct worden ook brieven voor inspectie en leerplichtzaken gemaakt. De ouders krijgen een kopie van het Beleid Rond Schorsen en Verwijderen. De leerling krijgt huiswerk mee. Er wordt een leerkracht aangewezen als contactpersoon voor de ouders. Er wordt een begeleidingsprogramma met contactmomenten afgesproken.

Binnen de regels van het protocol kan het Bevoegd Gezag ook besluiten dat het kind verwijderd wordt. Het voornemen daartoe maakt het Bevoegd Gezag bekend bij de ouders. Voor een eventuele schorsing in afwachting van de definitieve verwijdering wordt een apart besluit genomen overeenkomstig hetgeen is afgesproken in het protocol.

Het Bevoegd Gezag informeert de ouders schriftelijk en aangetekend. Direct worden ook brieven voor inspectie en leerplichtzaken gemaakt. De ouders krijgen weer een kopie van het Beleid Rond Schorsen en Verwijderen.
De school heeft een inspanningsverplichting een andere school voor deze leerling te vinden. De school gaat daarmee aan de slag. De leerling krijgt huiswerk mee. Er wordt een leerkracht aangewezen als contactpersoon voor de ouders. Er wordt een begeleidingsprogramma met contactmomenten afgesproken.

Stap 4:
Wanneer er een collegaschool de bereidheid heeft de leerling op te vangen, wordt deze overstap gemaakt. Wanneer er na 8 weken geen school gevonden is, wordt de verwijdering van de leerling doorgezet.

 

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

1. Inleiding
Op onze school wordt gestreefd naar een veilig schoolklimaat. Hiertoe bieden wij de kinderen duidelijke structuren en regels en benaderen wij de leerlingen positief, waarbij we vertrouwen uitstralen met betrekking tot de mogelijkheden van de kinderen.
Ten aanzien van ongewenst en/of agressief gedrag hanteren wij een protocol.

Door deze maatregelen lukt het in bijna alle gevallen ongewenst gedrag niet te laten escaleren. In uitzonderlijke situaties is het echter toch noodzakelijk zwaardere maatregelen te treffen als een time-out, schorsing of zelfs verwijdering van een leerling.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een procedure voor Schorsing en Verwijdering .

Schorsing en zeker verwijdering van leerlingen zijn ingrijpende maatregelen die niet snel toegepast worden. Toch worden indien noodzakelijk deze zware maatregelen getroffen.
Onderstaande procedure geeft de voorschriften voor een eventuele time-out, schorsing of verwijdering, zodat een zorgvuldige behandeling van het betrokken kind en de ouders gewaarborgd is.

Ten diepste zijn er twee oorzaken voor verregaande maatregelen als Schorsing en Verwijdering namelijk een ernstig incident en handelingsverlegenheid van de school ten aanzien van de onderwijsbehoefte van de leerling. Onder een ernstig incident wordt verstaan:
- voortdurend, storend en/of agressief (verbaal of fysiek) gedrag van de leerling
- bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling

Hierbij is van belang dat herhaling niet moet worden uitgesloten en dat er gegronde vrees bestaat dat (het gevoel van) de veiligheid van de andere leerlingen of het personeel en de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd.
Ook kan handelingsverlegenheid een reden zijn om een kind te verwijderen. Wanneer de school geconfronteerd wordt met een onderwijsbehoefte van een leerling waaraan het niet tegemoet kan komen of dat het onderwijs aan de overige kinderen belemmerd wordt, kan er een situatie ontstaan waarin de school geen mogelijkheden meer ziet om dit specifieke kind verder te begeleiden. In alle gevallen zal er met de ouders of verzorgers contact worden gelegd om de ontstane situatie te bespreken.

Dit protocol treedt in werking op 1 augustus 2010. De inhoud wordt besproken tijdens de intakegesprekken met ouders. 
 

2. Time-out
- Een Time-out van een leerling houdt in dat het kind tijdelijk wordt afgezonderd van de eigen groep. Een leerling wordt voor een bepaalde periode de toegang tot de eigen groep ontzegd.
- De leerling zal in de time-out periode in een andere klas geplaatst worden. Het kind krijgt eigen werk mee voor de tijd dat hij/zij in de andere klas werkt.
- Een Time-out wordt gebruikt als ordemaatregel (en als opvoedkundige strafmaatregel voor de betrokken leerling).
-Een leerling kan een time-out krijgen als deze door zijn/haar storend, ongewenst of agressief gedrag de gang van zaken in de klas dermate verstoort dat anderen (medewerkers en/of medeleerlingen) daar (in ernstige mate) hinder van ondervinden.
- Een time-out zal altijd één of meerdere dagen duren. Wanneer de time out langer dan een dag duurt, vindt er een gesprek met de ouders/verzorgers van de leerling plaats. Er wordt in het time-out gesprek met de ouders een evaluatiemoment afgesproken waarop bepaald kan worden of de time-out kan worden opgeheven en het kind terug in de eigen groep mag.
- De ouders ontvangen bij een time out langer dan een dag een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt een ingevuld incident formulier overhandigd. Een kopie van dit formulier (en een eventuele brief) worden in het dossier van het kind gedaan. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit wordt ter tekening (voor akkoord of voor gezien) aan de ouders aangeboden. Ouders mogen hun eigen commentaar aan het verslag toevoegen. Lukt dit niet door onwil van de ouders dan wordt het verslag aangetekend toegestuurd.
- De time-out beoogt ook de ouders te doordringen van de noodzaak om mee te werken aan de verbetering van het gedrag van hun kind. Blijft die verbetering namelijk uit, dan zou uiteindelijk verwijdering van het kind noodzakelijk kunnen zijn.

3. Schorsing
- Schorsing van een leerling houdt een tijdelijke verwijdering (van school) in. Een leerling wordt voor een bepaalde periode de toegang tot de school ontzegd. In de meeste gevallen zal dit plaatsvinden wanneer er een volgend ernstig incident plaatsvindt of in gevallen van bijzonder ernstige incidenten.
Akkoord GMR 16 juni 2010
Besluit bestuur 16 december 2010
Time-out, Schorsing en Verwijdering

- De ouders ontvangen een ingevuld incident formulier en een brief. Een kopie van dit formulier en de brief worden in het dossier van het kind gedaan.
- Schorsing van een leerling wordt gebruikt als ordemaatregel (en als strafmaatregel voor de betrokken leerling) en soms als voorbereiding op een definitieve verwijdering.
- Een leerling kan geschorst worden als deze door zijn storend, ongewenst of agressief gedrag de gang van zaken in de school dermate verstoort dat anderen (medewerkers en/of medeleerlingen) daar in ernstige mate hinder van ondervinden. Een schorsing kan ook plaatsvinden als de aanwezigheid van de leerling door anderen als lichamelijk of psychisch bedreigend ervaren wordt of als een daad van een leerling als dermate ernstig wordt ervaren (een ontoelaatbaar voorval) dat schorsing gerechtvaardigd wordt geacht. Ook bedreigend of agressief gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van de medewerkers of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs, kan een reden tot schorsing zijn.

- Schorsing is altijd een besluit dat genomen wordt door Het Bevoegd Gezag na overleg met de betrokken schooldirecteur, de betrokken leerkracht en de intern begeleider. Indien besloten wordt tot schorsing worden uiteraard de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht, zo mogelijk in een persoonlijk gesprek. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat ook door de ouders wordt ondertekend. Het getekende verslag wordt aan de ouders overhandigd of aangetekend toegestuurd. Het definitieve schorsingsbesluit wordt vervolgens schriftelijk en aangetekend aan de ouder(s)/verzorger(s) toegestuurd. Hierbij wordt de schorsing gemotiveerd en wordt melding gedaan van de bezwaarprocedure. Het BM, de leerplichtambtenaar en de inspectie wordt per omgaande melding gedaan van de schorsing door toezending van het schorsingsbesluit.

- Kenmerkend voor een schorsingsperiode is dat de inspanningsverplichting tot onderwijs jegens de leerling in stand blijft. Dat zal doorgaans met zich meebrengen dat tijdens de schorsing de leerling in de gelegenheid wordt gesteld zich de stof waar de klas aan werkt eigen te maken. Dat zal worden gerealiseerd door met de ouders een programma af te spreken waaraan de leerling thuis kan werken. Er dient een leerkracht te worden aangewezen die de opdracht heeft als contactpersoon te fungeren en met de ouders overlegt, vragen beantwoordt en uitleg geeft. De school zorgt ervoor dat er een leerprogramma met de ouders van de leerling wordt afgesproken. Over eventueel te maken toetsen worden afspraken gemaakt.

- Een schorsingsperiode zal over het algemeen slechts één of enkele dagen duren. De maximale periode dat een kind geschorst wordt, is vijf dagen. Bij recidive is een langere schorsingsperiode mogelijk. Dan wordt er na het eerste schorsingsbesluit een nieuw besluit genomen waarna opnieuw tot maximaal 5 dagen schorsing besloten kan worden. Deze procedure kan desnoods herhaald worden.

- Het Bevoegd Gezag neemt het besluit tot schorsing.
- Tegen het besluit tot schorsing kan door de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar worden aangetekend bij degene die het besluit heeft genomen. Het besluit tot schorsing wordt door het enkele feit van het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort.

4. Verwijdering

- Definitieve verwijdering van een leerling is de meest ingrijpende maatregel die de school kan treffen. Voordat hiertoe besloten wordt, vindt daarom uitgebreid overleg plaats tussen alle betrokkenen. Een leerling die verwijderd is, wordt definitief de toegang tot de school ontzegd.

- Verwijdering van een leerling wordt toegepast als de betrokken leerling door zijn storend en/ of agressief gedrag de gang van zaken in de school dermate verstoort dat anderen (medewerkers en/of medeleerlingen) daar regelmatig of voortdurend in ernstige mate hinder van ondervinden. Verwijdering kan ook plaatsvinden als de aanwezigheid van de leerling door anderen regelmatig of voortdurend als lichamelijk of psychisch bedreigend ervaren wordt of als een daad van een leerling als dermate ernstig wordt ervaren (een ontoelaatbaar voorval) dat schorsing van de leerling niet als voldoende maatregel kan worden gezien. Ook bedreigend of agressief gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van de medewerkers of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs, kan een reden tot verwijdering zijn.

- Het besluit tot verwijdering van een leerling kan ook genomen worden op grond van handelingsverlegenheid van de school. Dit is dan geen disciplinaire maatregel, maar een ordemaatregel. Wanneer de school geconfronteerd wordt met een onderwijsbehoefte van een leerling waaraan het niet tegemoet kan komen of dat hierdoor het onderwijs aan de overige kinderen belemmerd wordt, kan er een situatie ontstaan waarin de school geen mogelijkheden meer ziet om dit specifieke kind verder te begeleiden. In eerste instantie zal dan met de ouders gesproken worden over verwijzing naar een meer passende onderwijsvorm. Komt men niet tot overeenstemming, dan kan besloten worden tot verwijdering.

- Verwijdering is altijd een besluit dat genomen wordt door het bevoegd gezag, na overleg met de betrokken schooldirecteur, de betrokken leerkracht, de intern begeleider en eventueel andere betrokkenen. Indien besloten wordt tot verwijdering,wordt dit voornemen schriftelijk en aangetekend aan de ouders meegedeeld. Daarna worden de ouder(s)/verzorger(s) in een persoonlijk gesprek gehoord en ingelicht. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat getekend wordt door Bevoegd Gezag en (eventueel voor gezien) door de ouders of verzorgers. Hierna vindt het definitieve besluit tot verwijdering plaats.

- Het verwijderingbesluit wordt vervolgens per aangetekende post schriftelijk aan de ouder(s)/verzorger(s) meegedeeld. Hierbij wordt de verwijdering gemotiveerd en wordt melding gemaakt van de inspanningsverplichting van de school gedurende acht weken een andere school of instelling te vinden waar het kind geplaatst kan worden; tevens wordt gerefereerd aan de bezwaarprocedure.

- De dagtekening van dit besluit markeert het begin van de periode van maximaal acht weken waarin aantoonbaar gezocht zal worden naar een andere school of instelling waar de leerling geplaatst kan worden. Gedurende de periode dat er nog geen andere school of instelling bereid is gevonden de leerling te plaatsen, blijft de leerling ingeschreven en geplaatst op onze school. De school overweegt of een schorsing gedurende deze periode noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt er een schorsingsbesluit genomen zoals beschreven in dit document.

- Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een school of instelling waarnaar kan worden verwezen of zodra binnen deze periode een andere school of instelling is gevonden die het kind kan opnemen, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

- Bij het voornemen tot verwijdering wordt het Bevoegd Gezag op de hoogte gesteld. Het Bevoegd Gezag zal overleg voeren met de Inspectie en het Bevoegd Gezag besluit tot verwijdering over te gaan.

- Tegen het besluit tot verwijdering kan door de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar worden aangetekend het Bevoegd Gezag. Het besluit tot verwijdering wordt door het enkele feit van het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort.

Akkoord GMR 16 juni 2010

Besluit bestuur 16 december 2010